ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN  

 

Opmerking bij het gebruik van deze voorwaarden:  

 

 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing: 

 • bij een éénmalige verkoop 

 • van goederen of diensten 

 • aan een klant die de goederen/diensten voor beroepsmatige doeleinden aankoopt 

 • en deze goederen niet op afstand aankoopt.  

MODEL 

 

(Op de voorzijde van de bestelbon, factuur, e.a. informatie aan consument, vlak boven de plaats waar de consument moet handtekenen:) 

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren. 

 

 

(Op de achterzijde van de bestelbon, factuur, ea. informatie aan consument:) 

 

 1. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.  

 

 1. Goederen/diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. Indien goederen door de verkoper worden geleverd, gaat het risico over op het moment van levering. Indien goederen moeten worden afgehaald door de klant, gaat het risico over op het moment van de verkoop. Goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten.  

 

 1. Ingeval van laattijdige levering heeft de koper het recht om, zonder bijkomende kosten of vergoeding, de bestelling te annuleren, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen van de verkoper. 

 

 1. De koper dient te zorgen dat de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden.  

 

 1. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste […]1 kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven aan de verkoper worden gemeld. Na die termijn staat de verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. De koper verwittigt de verkoper uiterlijk binnen de … kalenderdagen van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven. 

 

 1. Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige lid, is de verkoper niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken. 

 

 1. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur [ contant betaalbaar] / [betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum]. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van … EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding. 

 

 1. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding. 

 

 1. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het arrondissement … gebracht worden.